รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  073431195 
101นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์นายวิรัตน์ จันทร์งาม 073421317 
102บ้านเกาะตานางจินดา พิทักษ์ 073358033 
103บ้านคลองช้างนายมะลาเซ็น อาสัน 073435082 
104บ้านคลองหิน  073356448 
105บ้านควนแตนนางสาวกันติยา สนธิเมือง 073335585 
106บ้านควนโนรีนางภัทรธิดา เรืองประทุม   
107บ้านควนประนางสาวนัสรอ มะเต็ง   
108บ้านควนลังงานายสมาน ปะสู 073421316 
109บ้านควนลาแมนางสาวมาศลีนา สานา 073435085 
110บ้านโคกต้นสะตอนายทวีศักดิ์ แก้วคง   
111บ้านโคกโพธิ์นายวิเชน คงสีจันทร์ 073431332 
112บ้านชะเมานางเบญจวรรณ ซ้วนลิ้ม 073357219 
113บ้านดอนเค็ดนางเบญจมาศ วิภูษิตวรกุล 073315520 
114บ้านตุปะนางฮาซีนี ฮายอ   
115บ้านท่าคลองนางบุปผา จงหลิม   
116บ้านท่าเรือนางสุกัญญา เพชรมงคล 073335409 
117บ้านทุ่งยาวนายสัณห์ ศุกรวัติ   
118บ้านนาเกตุนางสาวพรทิพย์ ณ พัทลุง 073431321 
119บ้านนาค้อกลางนายนิอุสมาน อูมา   
120บ้านนาค้อใต้นางอรสา รักเถาว์ 073431620 
121บ้านนาค้อเหนือนายมะรอปี แมเลาะ   
122บ้านนาประดู่นายสุรกิจ กิณเรศ 073431319 
123บ้านบาเงงนางจินดารัตน์ หนึ่งคำมี 073356092 
124บ้านบาโงฆาดิงนายอดินันท์ สาแม   
125บ้านป่าบอนนายกรีฑา แก่นจันทร์   
126บ้านป่าไร่นางสาวจริยา นาวาทอง 073356363 
127บ้านโผงโผง    
128บ้านยางแดงนางนูรียะ หะยีบากา 073431037 
129บ้านล้อแตก  073431014 
130บ้านสามยอดนายอุดมเกียรติ รักทรัพย์   
131วัดทรายขาวนางสายสุณีย์ ชโลธร 073358427 
132วัดธนาภิมุขนางสาวพิชญธิดา นุ้ยหนู 073356066 
133วัดนาประดู่นายราเชนทร์ จันทพิมล 074431242 
134วัดนิคมสถิตนางอำภร ทองบัว 073431020 
135วัดบันลือคชาวาสนายสุรพล กาญจนเพชร   
136วัดภมรคติวันนางจรินทร์ยา นาคบุตร 073435084 
137วัดมะกรูดว่าที่พันตรีฐิธิพันธ์ เลื่อนแก้ว 073431320 
138วัดสุนทรวารีนางจิตรี จงจิตร 073431040 
139วัดอรัญวาสิการามนางจิรบุตร พุดซ้อนดอก 073358603 
140สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้  073431019 
201ชุมชนบ้านเมืองยอนนายเกษม มะเกะ 073497084 
202บ้านกระเสาะนายการียา เจ๊ะโด 073335493 
203บ้านกระหวะนายอิสมาแอ เจะบู   
204บ้านกูบังบาเดาะนางสาวแวยอรี ลาเตะ 073485261 
205บ้านกูวิงนางฟารีดา วิชฮารูลฮัด   
206บ้านเกาะจันนายอะห์หมัด สาและ   
207บ้านเขาวังนายมุสตอฝา แกสมาน   
208บ้านแขนท้าวนางสาวจิตรา หวันบิหลาย 073497316 
209บ้านคลองช้าง    
210บ้านควนหยี  073329199 
211บ้านเจาะบาแนนางรุสนี จูกอ 073489206 
212บ้านด่าน  073485264 
213บ้านดูวา  073497152 
214บ้านตรังนางศิริยา ดำรงกูล   
215บ้านถนนนางสาวนูรียะห์ แวบือราเฮง   
216บ้านน้ำใสนายซัยดีย์ สามะอาลี   
217บ้านบาโง    
218บ้านบาตะกูโบ  073335289 
219บ้านบาละแต    
220บ้านบูเกะกุงนางหายาตี เจะแต   
221บ้านบูดนนายสุรศักดิ์ วังสว่าง 073330124 
222บ้านปานันนายมาหามะนุ๊ เต๊ะแต   
223บ้านปาลัสนายราเชนทร์ ปานเส็น 073485006 
224บ้านมะหุดนางสาวแวยามีลา กอตอ   
225มายอ(สถิตย์ภูผา)นางสาวมยุรา เจ๊ะสุโหลง 073497018 
226บ้านราวอนายมะรอซาลี เจะฮิง   
227บ้านลางสาดนายมูฮามะนาวาวี ดอเลาะ   
228บ้านสมาหอนางสาวไลลา ปูซู   
229บ้านสะกำนางสาวซูใบด๊ะห์ ตะบิง 073351560 
301ชุมชนบ้านต้นสนนางมูนา อิแอ 073418548 
302ชุมชนบ้านบือแนปีแนนายสะอูดี สาซู   
303ชุมชนบ้านพงสตานายอับดุลเราะมาน ปาโฮะ 073439313 
304ชุมชนบ้านสะนอนางสุรัยดา กีโต๊ะ 073439462 
305ชุมชนวัดอัมพวนาราม  073483239 
306ต้นพิกุลนายมะยะโก๊ะ บือแน   
307ตลาดนัดต้นมะขามนางสาวตูแวซาลีนี นิเซง 073483223 
308ตลาดนัดบาซาเอนายอับดุลเล๊าะ อิแอ 073439066 
309ตลาดปรีกีนายซาวาวี สะมะแอ 073483470 
310ไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ)นางสุภาพร แดงกระจ่าง 073483217 
311บ้านกระโดนายกูรุสดี กูจิ   
312บ้านกรือเซะนายเดะมะ มามะ   
313บ้านกาแลสะนอนายอับดุลเลาะ เจะโมง   
314บ้านโคกขี้เหล็กนายซูไฮมิน ปัตยะบุตร   
315บ้านคางาว่าที่ร้อยตรีมูฮำมัดนุรดิง ดือราวี   
316บ้านต้นแซะนายฤทธิ์ สุวรรณกุล 073483224 
317บ้านต้นทุเรียนนายอินดี บาตูลางิ 073352140 
318บ้านบราโอนางซาฮาบีย๊ะห์ โต๊ะอาลิม 073352154 
319บ้านบราโอ (สาขากุนิง)    
320บ้านบากงนางสาวกัญญนา เบญจมนัสกุล   
321บ้านบินยานายเปาซี กีโต๊ะ   
322บ้านบูโกะนายมูฮำมัดซำรี บือโต 073434283 
323บ้านประจันนางแวมัสนะห์ แส๊ะเด็ง 073439337 
324อนุบาลยะรังนายมะรีเป็ง หะยีและ 073439065 
325บ้านระแว้งนางเจะรอกีเยาะห์ ดือเระ 073352059 
326บ้านละหารยามูนางมารีนา บือแน   
327บ้านศาลาสอง    
328บ้านสายชลนายมุสตอปา เซ็ง   
329บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)    
330บ้านสิเดะนายนิมะนาเซ สามะอาลี 073434426 
331บ้านอาโหนางอานีตา เจ๊ะอุบง   
332บ้านอินทนิลนางกันทิมา สีบู 073419041 
333บ้านอีบุ๊นายอภิชาติ สวามิภักดิ์ 073434282 
334วัดเกาะหวาย    
335วัดโคกหญ้าคานายศิริชัย ขวัญแก้ว 073483288 
401บ้านคลองทราย  073356461 
402บ้านควนแปลงงูนายบูรฮัน วันอิดริส   
403บ้านคูระ  073321068 
404บ้านโคกเหรียงนางสาวดวงกมล จิตประวัติ 073356460 
405บ้านต้นโตนดนางสาวทิศา ทองบุญ 073356386 
406บ้านตันหยง    
407บ้านปลักปรือ  073335515 
408บ้านม่วงเตี้ยนางราทิพย์ ขุนทอง 073335343 
409บ้านวังกว้างนายซุลกีฟลี สาแลมะ 073321048 
410วัดบุพนิมิตนางรุจจิรา แสงทอง 073356464 
411วัดป่าสวย  073356462